سیستم مدیریت چک

تمامی چکهای صادره و وارده را مشاهده و علمیاتی مانند خرج چک، ارسال جهت وصول ،وصول ، برگشتی ، برگشتی وصول شده و جایگزینی چک با مقادیر دلخواه را انجام دهید. همچنین میتوانید به سرعت از چکهای موجود گزارشات دلخواه نظیر چکهای موعد رسیده ، برگشتی و ... تهیه نمایید