مدیریت دریافت و پرداخت

به راحتی تمامی مبالغ وارده و صادره (از جمله چکها ، مبالغ نقدی ، حوله های بانکی یا سیستم کارتخوان ) از شرکت خود را مشاهده و مرور و در صورت نیاز گزارش تهیه نمایید