سیستم حسابداری استاندارد

در این نرم افزار تمامی عملیات مربوطه به حسابداری بنا به نوع عملیات صورت گرفته ، خودکار انجام میشود و کاربر استفاده کننده از نرم افزار نیازی به فراگیری دانش حسابداری ندارد .