سیستم انبار

در این بخش میتوانید لیست خودروهای موجود ، مرور اسناد ورودی و خروجی مربوطه ، تعریف انواع برند و تیپ و خودرو وارده و همچنین تعریف پارکینگهای مختلف را به داشته باشید.